• DOPRAVA nad 50,- Eur zadarmo
  • Tovar skladom

Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu www.hanojushop.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou MKM trade s.r.o., Bagarova 30, 841 01 Bratislava, IČO: 35 940 093, DIČ: 2022029691 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického internetového obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.hanojushop.sk.

2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.hanojushop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

4. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho.

Čl. 2
Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti a záväznosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@hanojushop.sk.

4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Čl. 3
Cenové, platobné a dodacie podmienky

1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

3. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:

a) uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriéra

b) prevodným príkazom na účet predávajúceho

6. Predávajúci si účtuje poštové a balné vo výške 2,95 EUR cez kuriéra v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 50 EUR vrátane DPH. Poštové bude pripočítané ku kúpnej cene elektronicky objednaného tovaru.

7. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 50,- EUR neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

9. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v lehote max. do 2-3 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy.

10. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

Čl.4
Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách a potravinových doplnkoch musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

4. Pri dodávke či prevzatí tovaru je Kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný

b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Čl. 5
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikne zaslaním potvrdenia objednávky a vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

2. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho (bod 1.1 VOP)

Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3. V lehote 15 dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, rozbalený alebo opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

5. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@hanojushop.sk

Čl. 6
Stornovanie objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným e-mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na "Prijatá" má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 21 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na externom sklade", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru. V prípade ak kupujúci neprevezme zaslaný tovar, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s dopravou a dodaním tovaru vo výške 15,- EUR.
Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš účet VÚB banka SK11 0200 0000 0031 2077 0855.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

Čl. 7
Spracovanie osobných údajov

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

3. V prípade, že si Kupujúci pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@hanojushop.sk

4. Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

V Bratislave, dňa 1. februára 2018

Hanoju
CBD Vital
VitaCure
OLIG Supplements

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.